Page 6 - AKSES vol3
P. 6

Center For                    Tahniah kepada pasukan Buletin AKSES kerana berjaya        Kata Alu-aluan                  Assalamualaikumwarahmatullah dan salam sejahtera.

                              sampai ke garisan penamat edisi ke-3 bagi tahun 2021.
     Cyber Security                  Sehingga saat ini, dalam era Pandemik, pelbagai aktiviti                            Terlebih dahulu syukur kerana dengan izinNya edisi-3
                              oleh ahli Pusat Kajian Keselamatan Siber tetap berlangsung
                                                                                        buletin penyelidikan FTSM, AKSES (Advancing Knowledge
                              seperti dirancang, AlhamdulilLah. Dengan naratif baharu      Ketua                       for Success) berjaya diterbitkan. Saya ingin mengucapkan
                              UKM, Pusat Keselamatan Siber berusaha melaksana TERAS                               tahniah kepada semua yang telah menyumbang artikel bagi
                              iaitu Bakat (Talent), Etika, Memperkasa (Revitalise), Tangkas                            keluaran kali ini. Sekalung penghargaan kepada pengerusi
                              (Agile) dan Jiwa (Soul) dalam aktiviti penyelidikan, kerjasama                            pusat kajian CAIT, SOFTAM dan SIBER kerana menggalakkan
                              antarabangsa, pembangunan insan orang muda, serta                                  penyelidik pusat masing-masing untuk menyumbang
                              masyarakat dalam hal Keselamatan Siber, pembangunan        Editor                      artikel dalam buletin ini.
                              kaedah penganugerahan Sarjana berasas pengalaman
                              kepada profesional dan pelbagai lagi. Dari aspek penerbitan                             Situasi pandemik yang telah masuk tahun kedua tidak
                              hasil kerja penyelidikan, ahli pusat berjaya memenuhi                               sedikitpun menjadi penghalang kepada penyelidik untuk
                              sasaran fakulti dan telah mengguna sumber kewangan yang                               menjalankan aktiviti penyelidikan, pendidikan dan khidmat
                              diumpuk sebaiknya.                                                  masyarakat. Perkongsian ilmu lebih rancak lagi dijalankan
                                                                                        melalui penganjuran webinar, bengkel dan kursus secara
                              Usaha ahli pusat dalam membina rangkaian akademik                                  maya. Tahniah kepada semua warga FTSM kerana berjaya
                              di peringkat antarabangsa amat dihargai. Kerjasama                                  menganjurkan dua persidangan besar MCAIT dan ICEEI2021
                              persidangan bersama Khalifa University di Dubai yang akan                              secara maya dengan jayanya. Walaupun sepenuhnya
                              berlangsung tahun hadapan, kolokium tertutup bersama                                 bekerja dari rumah, ahli akademik masih berjaya menulis
                              universiti di Qatar dan Brunei, pembangunan orang muda                                dan menerbit pelbagai artikel jurnal dan buku penyelidikan
                              dalam keselamatan siber bersama CINI Italy (Konsortium                                demi kecemerlangan FTSM.
                              Antara Universiti Nasional untuk Teknologi Maklumat)
                              dan meneroka program peringkat eksekutif dan micro-                                 Buletin ini diterbitkan bertujuan untuk berkongsi artikel
                              credentials bersama Melbourne University, adalah antara                               ringkas berkaitan penyelidikan yang dijalankan, dan ulasan
                              institusi yang terlibat.                                               aktiviti penyelidikan serta penghargaan dan pengiktirafan
                                                                                        ahli akademik. Kami berharap buletin ini dapat memberi
                              Manakala dari aspek khidmat kepada masyarakat, ahli pusat                              manfaat kepada semua pembaca. Warga FTSM dialu-alukan
                              membina kerjasama dengan International Muslim Women                                 untuk terus menyumbang artikel bagi keluaran seterusnya.
                              Union, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan                                 Akhir kata, saya mewakili sidang editor mengucapkan
                              Masyarakat dalam hal meningkat pengetahuan dalam                                   tahniah dan syabas kepada semua penyumbang dan
                              Jenayah Siber. Manakala ahli pusat juga mengambil                                  moga Tahun Baru 2022 memberi lebih kejayaan dan
                              pengalaman di dunia sebenar dengan membuat sangkutan                                 kecemerlangan.
                              di INVOKE, sebuah syarikat analitik tersohor. Selain itu,
                              kerjasama penyelidikan dengan rakan sedia ada seperti                               Salam Hormat.
                              CyberSecurity Malaysia, diperkukuh dengan perlaksanaan
                              penyelidikan yang bermanafaat dan dapat menyumbang
           PROF. DR. ZARINA SHUKUR
                              kepada Pelan Strategik Keselamatan Siber, Universiti                                      PROF. MADYA DR. NORAIDAH
                              Kebangsaan Malaysia. Akhir kata, semoga Rabbul Alameen,                                      SAHARI @ ASHAARI
                              mengurnia jiwa yang kuat, hati yang rendah, emosi yang
                              stabil, semangat yang kental, fikiran yang tajam, tawakkal
                              yang tinggi, hormat menghormati, kepada ahli Fakulti bagi
                              membangun Fakulti dan Universiti amnya ke aras yang
                              cemerlang berasas TERAS UKM.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11