Page 7 - AKSES vol3
P. 7

Center For  Tahniah kepada pasukan Buletin AKSES kerana berjaya  Kata Alu-aluan Assalamualaikumwarahmatullah dan salam sejahtera.

 sampai ke garisan penamat edisi ke-3 bagi tahun 2021.
 Cyber Security Sehingga saat ini, dalam era Pandemik, pelbagai aktiviti  Terlebih dahulu syukur kerana dengan izinNya edisi-3
 oleh ahli Pusat Kajian Keselamatan Siber tetap berlangsung
                              buletin penyelidikan FTSM, AKSES (Advancing Knowledge
 seperti dirancang, AlhamdulilLah. Dengan naratif baharu  Ketua  for Success) berjaya diterbitkan. Saya ingin mengucapkan
 UKM, Pusat Keselamatan Siber berusaha melaksana TERAS  tahniah kepada semua yang telah menyumbang artikel bagi
 iaitu Bakat (Talent), Etika, Memperkasa (Revitalise), Tangkas  keluaran kali ini. Sekalung penghargaan kepada pengerusi
 (Agile) dan Jiwa (Soul) dalam aktiviti penyelidikan, kerjasama  pusat kajian CAIT, SOFTAM dan SIBER kerana menggalakkan
 antarabangsa, pembangunan insan orang muda, serta     penyelidik pusat masing-masing untuk menyumbang
 masyarakat dalam hal Keselamatan Siber, pembangunan  Editor artikel dalam buletin ini.
 kaedah penganugerahan Sarjana berasas pengalaman
 kepada profesional dan pelbagai lagi. Dari aspek penerbitan  Situasi pandemik yang telah masuk tahun kedua tidak
 hasil kerja penyelidikan, ahli pusat berjaya memenuhi  sedikitpun menjadi penghalang kepada penyelidik untuk
 sasaran fakulti dan telah mengguna sumber kewangan yang  menjalankan aktiviti penyelidikan, pendidikan dan khidmat
 diumpuk sebaiknya.                    masyarakat. Perkongsian ilmu lebih rancak lagi dijalankan
                              melalui penganjuran webinar, bengkel dan kursus secara
 Usaha ahli pusat dalam membina rangkaian akademik     maya. Tahniah kepada semua warga FTSM kerana berjaya
 di peringkat antarabangsa amat dihargai. Kerjasama    menganjurkan dua persidangan besar MCAIT dan ICEEI2021
 persidangan bersama Khalifa University di Dubai yang akan  secara maya dengan jayanya. Walaupun sepenuhnya
 berlangsung tahun hadapan, kolokium tertutup bersama   bekerja dari rumah, ahli akademik masih berjaya menulis
 universiti di Qatar dan Brunei, pembangunan orang muda  dan menerbit pelbagai artikel jurnal dan buku penyelidikan
 dalam keselamatan siber bersama CINI Italy (Konsortium  demi kecemerlangan FTSM.
 Antara Universiti Nasional untuk Teknologi Maklumat)
 dan meneroka program peringkat eksekutif dan micro-    Buletin ini diterbitkan bertujuan untuk berkongsi artikel
 credentials bersama Melbourne University, adalah antara  ringkas berkaitan penyelidikan yang dijalankan, dan ulasan
 institusi yang terlibat.                 aktiviti penyelidikan serta penghargaan dan pengiktirafan
                              ahli akademik. Kami berharap buletin ini dapat memberi
 Manakala dari aspek khidmat kepada masyarakat, ahli pusat  manfaat kepada semua pembaca. Warga FTSM dialu-alukan
 membina kerjasama dengan International Muslim Women    untuk terus menyumbang artikel bagi keluaran seterusnya.
 Union, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan   Akhir kata, saya mewakili sidang editor mengucapkan
 Masyarakat dalam hal meningkat pengetahuan dalam     tahniah dan syabas kepada semua penyumbang dan
 Jenayah Siber. Manakala ahli pusat juga mengambil     moga Tahun Baru 2022 memberi lebih kejayaan dan
 pengalaman di dunia sebenar dengan membuat sangkutan   kecemerlangan.
 di INVOKE, sebuah syarikat analitik tersohor. Selain itu,
 kerjasama penyelidikan dengan rakan sedia ada seperti  Salam Hormat.
 CyberSecurity Malaysia, diperkukuh dengan perlaksanaan
 penyelidikan yang bermanafaat dan dapat menyumbang
 PROF. DR. ZARINA SHUKUR
 kepada Pelan Strategik Keselamatan Siber, Universiti         PROF. MADYA DR. NORAIDAH
 Kebangsaan Malaysia. Akhir kata, semoga Rabbul Alameen,         SAHARI @ ASHAARI
 mengurnia jiwa yang kuat, hati yang rendah, emosi yang
 stabil, semangat yang kental, fikiran yang tajam, tawakkal
 yang tinggi, hormat menghormati, kepada ahli Fakulti bagi
 membangun Fakulti dan Universiti amnya ke aras yang
 cemerlang berasas TERAS UKM.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12